Τα απαιτούμενα έγγραφα

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, ο μεταβιβάζων καλείται να προσκομίσει στον συμβολαιογράφο, πρωτίστως τα έγγραφα που αποδεικνύουν το εμπράγματο δικαίωμά του επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και ακολούθως τα έγγραφα που πιστοποιούν την ανυπαρξία οφειλών του προς διάφορες υπηρεσίες, τα οποία καθορίζονται κατά περίπτωση (ανάλογα με το είδος της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας, την τοποθεσία αυτής κλπ.) Παρατίθεται παρακάτω ο πλήρης κατάλογος των απαιτούμενων εγγράφων, τα οποία αφορούν σε όλους τους τύπους μεταβιβαζόμενων ιδιοκτησιών.

  • Όλα τα έγγραφα (20)
  • Έγγραφα για κατοικίες (18)
  • Έγγραφα για οικόπεδα (15)

Τίτλος κτήσης

Η πράξη που αποδεικνύει τα δικαιώματα του μεταβιβάζοντος επί του πωλούμενου ακινήτου. Κατά κανόνα ο πωλητής έχει στην κατοχή του ένα επίσημο αντίγραφο του τίτλου αυτού, το οποίο του χορηγήθηκε κατά την απόκτηση του ακινήτου. Κατά κανόνα ο τίτλος κτήσης είναι μία συμβολαιογραφική πράξη, αλλά κατά περίπτωση μπορεί να είναι μία δικαστική απόφαση, η πράξη ενώπιον του γραμματέα του Ειρηνοδικείου, πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως, πράξη απαλλοτρίωσης κλπ.

Πιστοποιητικό μεταγραφής

Tο πιστοποιητικό που χορηγείται από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο στον κύριο του ακινήτου κατά την καταχώριση του τίτλου κτήσης του. Σε περίπτωση απώλειας δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, εκδίδεται νέο από το οικείο υποθηκοφυλακείο.

Κτηματογραφικό φύλλο

Αφορά ιδιοκτησίες κείμενες σε κτηματογραφημένες περιοχές. Σε κάθε ιδιοκτησία αντιστοιχεί ένα κτηματολογικό φύλλο, το οποίο αναγράφει τον ΚΑΕΚ, τους δικαιούχους, τις καταχωρηθείσες πράξεις και αποτυπώνει τη νομική εικόνα του ακινήτου. Εκδίδεται με αίτηση του ενδαιφερόμενου από το τηρούμενο ηλεκτρονικό αρχείο του Εθνικού Κτηματολογίου στο οικείο κτηματολογικό γραφείο της τοποθεσίας του ακινήτου.

Κτηματογραφικό διάγραμμα

Απεικονίζει κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδό κάθε γεωτεμάχιο που εμπίπτει σε κτηματογραφημένη περιοχή.

Τοπογραφικό διάγραμμα

Τοπογραφικό διάγραμμα που περιέχει απαραίτητα τις δηλώσεις του Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83 εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.'87.

Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης

Επικυρωμένο αντίγραφο της εκδοθείσας άδειας η οποία επιτρέπει την εκτέλεση πολεοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και τις μελέτες που τη συνοδεύουν.

Σχέδια της οικοδομικής άδειας

Επικυρωμένα αντίγραφα του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος κάλυψης, και των κατόψεων που υποβλήθηκαν με τον φάκελο της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της οικείας πολεοδομικής αρχής.

Βεβαίωση ΤΑΠ

Βεβαίωση χορηγούμενη από τον Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία προκύπτει ότι έχει εξοφληθεί το επιβαλλόμενο μέσω των δήμων τέλος ακίνητης περιουσίας, και το οποίο εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Κατά την υποβολή της αίτησης στον οικείο Δήμο, απαιτείται κατά κανόνα η προσκόμιση τίτλου κτήσης του πωλούμενου ακινήτου, του Ε9 και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ και ελέγχεται αν τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας είναι τα ίδια με τα δηλωθέντα στη ΔΕΗ.

Βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας

Aν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης σύμφωνα με τον Ν.1337/1983 και η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε μετά την 24-11-1994 ή δεν έχει ακόμη κυρωθεί, o έχων εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία του οικείου δήμου, δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα δικαιώματά του αυτά. Ακολούθως, στην περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, οφείλει να ζητήσει από την αντίστοιχη υπηρεσία βεβαίωση υποβολής της δήλωσης αυτής.

Βεβαίωση μη οφειλής εισφορών σε χρήμα

Aν το ακίνητο έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με τον Ν.1337/1983 και έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, ανεξάρτητα του πότε αυτή κυρώθηκε, ο έχων εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι η εν λόγω ιδιοκτησία δεν έχει οφειλές προς τον οικείο δήμο πηγάζουσες από την ένταξή της στο σχέδιο πόλης.

Πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)

Πιστοποιητικό που χορηγείται στον έχοντα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου από την δημόσια οικονομική υπηρεσία όπου υπάγεται ως φορολογούμενος και από το οποίο προκύπτει ότι το πωλούμενο ακίνητο έχει περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του κατά τα πέντε τελευταία προηγούμενα της μεταβίβασης έτη και ότι δεν οφείλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο αυτά κατά τα αντίστοιχα έτη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού αλλά κυρίως για την δυνατότητα χρήσης αυτού για τις ανάγκες του μεταβιβαστικού συμβολαίου, είναι απαραίτητη η ταυτότητα όλων των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου με τα αντίστοιχα του δηλωθέντος ακινήτου στις σχετικές φορολογικές δηλώσεις ακινήτων του φορολογούμενου, διαφορετικά απαιτείται να προηγηθεί η διόρθωση αυτών. Στην περίπτωση πολεοδομικής τακτοποίησης τα προστιθέμενα με την τακτοποίηση τ.μ. πρέπει επίσης να περιληφθούν στο αντίστοιχο πιστοποιητικό για το χρονικό διάστημα που έπεται της τακτοποίησης.

Πιστοποιητικό αρ.105 ν.2961/2001

Πιστοποιητικό ότι δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής στην περίπτωση που ο μεταβιβάζων απέκτησε την πωλούμενη ιδιοκτησία με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή αντίστοιχα.

Φορολογική ενημερότητα

Βεβαίωση που χορηγείται στον μεταβιβάζοντα από τη φορολογική αρχή και αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία οφειλή προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή οργανισμό. Κατά κανόνα εκδίδεται μέσω του ιστότοπου του υπουργείου οικονομικών με τη βοήθεια του λογιστή του μεταβιβάζοντος (www.gsis.gr). Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν επιτρέπουν την έκδοση συνήθους βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, ο μεταβιβάζων πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΥ προκειμένου να αιτηθεί και να λάβει τη βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας είτε εξοφλώντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, είτε με τον όρο παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού από το τίμημα της πώλησης από τον συμβολαιογράφο κατά την κατάρτιση του συμβολαίου μεταβίβασης (εφόσον προφανώς το παρακρατηθέν ποσό υπολείπεται του καταβαλλόμενου τιμήματος).

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

Έγγραφο, απαιτούμενο προς το παρόν μόνο στα συμβόλαια αγοραπωλησίας, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του πωλούμενου κτιρίου, το οποίο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει επίσης συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Από την 1η Απριλίου 2022 μπήκε σε εφαρμογή η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Πρόκειται για μία ψηφιακή εφαρμογή στην οποία, για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του κτιρίου. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου καταρτίζεται μία φορά και για κάθε επόμενη μεταβίβαση αρκεί η έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο, το οποίο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, είναι συνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και της ΔΕΗ. Η συμπλήρωση των στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο Μηχανικό.

Βεβαίωση αρτιότητας/οικοδομησιμότητας

Σε περίπτωση αδόμητων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ενώπιον της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής της τοποθεσίας του ακινήτου για την ασφαλή πιστοποίηση των όρων δόμησης που ισχύουν αναφορικά με την πωλούμενη ιδιοκτησία και τον χαρακτηρισμό αυτής ως άρτιας και οικοδομήσιμης.

Ασφαλιστική ενημερότητα

Απαιτείται εφόσον ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, ή μέλος εταιρείας, διαχειριστής ΕΠΕ, ή διευθύνων σύμβουλος ΑΕ, υπόχρεο σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, ή εφόσον έχει εκδώσει στο όνομά του οικοδομική άδεια (όχι απαραίτητα στο πωλούμενο ακίνητο) εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου πώλησης.

Βεβαίωση μη οφειλής αρδευτικών τελών (ΤΟΕΒ-ΟΑΔΥΚ)

Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται εντός δικτύου άρδευσης, απαιτείται βεβαίωση ότι δεν οφείλονται γι' αυτό τέλη άρδευσης. Η συγκεκριμένη βεβαίωση αφορά μόνο στα κείμενα εκτός ορίων οικισμών ακίνητα (αγροτεμάχια) είτε έχουν οικοδομηθεί είτε όχι.