Υποδείγματα Εγγράφων

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε υποδείγματα εγγράφων από τις διάφορες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου.

Βεβαίωση αρτιότητας/ οικοδομησιμότητας
Ασφαλιστική Ενημερότητα
Ενεργειακό πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό Νομιμότητας
Κτηματογραφικό Φύλλο
Πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας
Φορολογική ενημερότητα