Τα απαιτούμενα Έγγραφα

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, ο μεταβιβάζων καλείται να προσκομίσει στον συμβολαιογράφο, πρωτίστως τα έγγραφα που πιστοποιούν το εμπράγματο δικαιώμά του επ' αυτού και ακολούθως τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ανυπαρξία οφειλών του προς διάφορες υπηρεσίες, τα οποία καθορίζονται κατά περίπτωση (ανάλογα με το είδος της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας, την τοποθεσία αυτής κλπ.) Παρατίθεται κατωτέρω ο πλήρης κατάλογος των απαιτούμενων εγγράφων, τα οποία αφορούν σε όλους τους τύπους μεταβιβαζόμενων ιδιοκτησιών.


 

 

1. Τίτλος κτήσης: η συμβολαιογραφική πράξη που αποδεικνύει τα δικαιώματα του μεταβιβάζοντος επί του πωλούμενου ακινήτου. Κατά κανόνα ο πωλητής έχει στην κατοχή του ένα επίσημο αντίγραφο του τίτλου αυτού, το οποίο του χορηγήθηκε κατά την απόκτηση του ακινήτου. Κατά περίπτωση, ο τίτλος κτήσης μπορεί να μην είναι συμβολαιογραφική πράξη, αλλά δικαστική απόφαση, πράξη ενώπιον του γραμματέα του Ειρηνοδικείου, πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως, πράξη απαλλοτρίωσης κλπ.

2. Πιστοποιητικό μεταγραφής: το πιστοποιητικό που χορηγείται από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο στον κύριο του ακινήτου κατά την καταχώριση του τίτλου κτήσης του. Σε περίπτωση απώλειας δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, εκδίδεται νέο από το οικείο υποθηκοφυλακείο.

3. Κτηματογραφικό φύλλο: Αφορά ιδιοκτησίες κείμενες σε κτηματογραφημένες περιοχές. Σε κάθε ιδιοκτησία αντιστοιχεί ένα κτηματολογικό φύλλο, το οποίο αναγράφει τον ΚΑΕΚ, τους δικαιούχους, τις καταχωρηθείσες πράξεις και αποτυπώνει τη νομική εικόνα του ακινήτου. Εκδίδεται με αίτηση του ενδαιφερόμενου από το τηρούμενο ηλεκτρονικό αρχείο του Εθνικού Κτηματολογίου στο οικείο κτηματολογικό γραφείο της τοποθεσίας του ακινήτου.

4. Κτηματογραφικό διάγραμμα: Απεικονίζει κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδό κάθε γεωτεμάχιο που εμπίπτει σε κτηματογραφημένη περιοχή.

5. Τοπογραφικό διάγραμμα: Τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83 εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.'87.

6. Άδεια οικοδομής: Επικυρωμένο αντίγραφο από το τηρούμενο στην οικεία πολεοδομική αρχή αρχείο, της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας του πωλούμενου ακινήτου.

7. Σχέδια της οικοδομικής άδειας: Επικυρωμένα αντίγραφα του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος κάλυψης, των τομών και των κατόψεων των ορόφων που υποβλήθηκαν με τον φάκελο της οικοδομικής άδειας, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της οικείας πολεοδομικής αρχής.

8. Βεβαίωση ΤΑΠ: Βεβαίωση χορηγούμενη από τον Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία προκύπτει ότι έχει εξοφληθεί το επιβαλλόμενο μέσω των δήμων τέλος ακίνητης περιουσίας, και το οποίο εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
 

 

 

1. Βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας: αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης σύμφωνα με τον Ν.1337/1983 και η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε μετά την 24-11-1994 ή δεν έχει ακόμη κυρωθεί, o έχων εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία του οικείου δήμου, δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα δικαιώματά του αυτά. Ακολούθως, στην περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, οφείλει να ζητήσει από την αντίστοιχη υπηρεσία βεβαίωση υποβολής της δήλωσης αυτής.

2. Βεβαίωση μη οφειλής εισφορών σε χρήμα: αν το ακίνητο έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με τον Ν.1337/1983 και έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, ανεξάρτητα του πότε αυτή κυρώθηκε, ο έχων εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι η εν λόγω ιδιοκτησία δεν έχει οφειλές προς τον οικείο δήμο πηγάζουσες από την ένταξή της στο σχέδιο πόλης.

3. Πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ): πιστοποιητικό που χορηγείται στον έχοντα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου από την δημόσια οικονομική υπηρεσία όπου υπάγεται ως φορολογούμενος και από το οποίο προκύπτει ότι το πωλούμενο ακίνητο έχει περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του κατά τα πέντε τελευταία προηγούμενα της μεταβίβασης έτη και ότι δεν οφείλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο αυτά κατά τα αντίστοιχα έτη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού αλλά κυρίως για την δυνατότητα χρήσης αυτού για τις ανάγκες του μετβιβαστικού συμβολαίου, είναι απαραίτητη η ταυτότητα όλων των στοιχείων του μεταβιαζόμενου ακινήτου με τα αντίστοιχα του δηλωθέντος ακινήτου στις σχετικές φορολογικές δηλώσεις ακινήτων του φορολογούμενου, διαφορετικά απαιτείται να προηγηθεί η διόρθωση αυτών. Στην περίπτωση πολεοδομικής τακτοποίησης τα προστιθέμενα με την τακτοποίηση τ.μ. πρέπει επίσης να περιληφθούν στο αντίστοιχο πιστοποιητικό για το χρονικό διάστημα που έπεται της τακτοποίησης.

4. Πιστοποιητικό αρ.105 ν.2961/2001: πιστοποιητικό ότι δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής στην περίπτωση που ο μεταβιβάζων απέκτησε την πωλούμενη ιδιοκτησία με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή αντίστοιχα.

5. Φορολογική ενημερότητα: βεβαίωση που χορηγείται στον μεταβιβάζοντα από την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ως φορολογούμενος και αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία οφειλή προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή οργανισμό. Κατά κανόνα εκδίδεται μέσω του ιστότοπου του υπουργείου οικονομικών με τη βοήθεια του λογιστή του μεταβιβάζοντος. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν επιτρέπουν την έκδοση συνήθους βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, ο μεταβιβάζων πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΥ προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας με τον όρο παρακράτησης του συγκεκριμένου οφειλόμενου ποσού από το τίμημα της πώλησης από τον συμβολαιογράφο κατά την κατάρτιση του συμβολαίου μεταβίβασης (εφόσον προφανώς το παρακρατηθέν ποσό υπολείπεται του καταβαλλόμενου τιμήματος).

6. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ): Έγγραφο αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του πωλούμενου κτιρίου, το οποίο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει επίσης συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ.

7. Βεβαίωση μηχανικού: σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή ότι το κτίσμα που υπάρχει και η χρήση αυτού είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή (σε περίπτωση που έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις) ότι οι υπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις έχουν τακτοποιηθεί. Η βεβαίωση του μηχανικού πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.'87. Σε περίπτωση που έχει γίνει τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, προσκομίζεται και η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης καθώς και τα σχέδια στα οποία αποτυπώνονται οι αυθαιρεσίες.

8. Βεβαίωση αρτιότητας/οικοδομησιμότητας: Σε περίπτωση αδόμητων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ενώπιον της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής της τοποθεσίας του ακινήτου για την ασφαλή πιστοποίηση των όρων δόμησης που ισχύουν αναφορικά με την πωλούμενη ιδιοκτησία και τον χαρακτηρισμό αυτής ως άρτιας και οικοδομήσιμης.

9. Ασφαλιστική ενημερότητα: απαιτείται εφόσον ο μεταβιβάζων είναι ή ήταν φυσικό πρόσωπο υπόχρεο σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, ή μέλος εταιρείας, διαχειριστής ΕΠΕ, ή διευθύνων σύμβουλος ΑΕ, ή εφόσον έχει εκδώσει στο όνομά του οικοδομική άδεια (όχι απαραίτητα στο πωλούμενο) εντός της τελευταίας δεκαετίας από τη σύνταξη του συμβολαίου πώλησης.

10. Βεβαίωση μη οφειλής αρδευτικών τελών (ΤΟΕΒ-ΟΑΔΥΚ): Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται εντός δικτύου άρδευσης, απαιτείται βεβαίωση ότι δεν οφείλονται γι' αυτό τέλη άρδευσης. Η συγκεκριμένη βεβαίωση αφορά μόνο στα κείμενα εκτός ορίων οικισμών ακίνητα (αγροτεμάχια) είτε έχουν οικοδομηθεί είτε όχι.